Location
Copyrights © 2011 JINJI LAKE SHILLA HOTEL
Modern Piaza, Wang Dun Road, Suzhou Industrial Park 215028,
Jiangsu Province, P.R. China
Contact Us
Tel: (86)512-62968888
Fax: (86)512-62969999